Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR

Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o. rešpektuje súkromie každého návštevníka našej webovej stránky www.kovacocompany.sk, nakoľko ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Dodržiavanie zákonných podmienok spracúvania osobných údajov dotknutých osôb považujeme za jednu z priorít. Všetky úkony realizované v jednotlivých štádiách procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnym dôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranu osobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného spracúvania osobných údajov.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si prečítali tieto Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa nariadenia GDPR (ďalej len „Zásady spracovania osobných údajov“), ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou KOVACO.

Tieto Zásady spracovania osobných údajov boli vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“)  a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Tento dokument môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Z toho dôvodu Vám odporúčame, aby ste našu webovú stránku pravidelne navštevovali a oboznámili ste sa s aktuálnym znením Zásad spracovania osobných údajov.

Údaje o prevádzkovateľovi

KOVACO, spol. s r.o.
So sídlom: Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto
IČO: 36 038 911
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.167483/B
Email: kovacicova@kovaco.sk
Telefónne číslo: +421 918 977 904
(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“, „KOVACO“)

 

Korešpondenčná adresa:

KOVACO, spol. s r.o.
Mostová 2
811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

Čo je osobný údaj?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?

Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť  Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov

Prevádzkovateľ zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach KOVACO, na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku KOVACO. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na týchto internetových stránkach.

Zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je:

 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR
 • Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b) Nariadenie GDPR
 • Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje od Vás získavame vždy na konkrétny, vopred stanovený účel. Týmito účelmi môžu byť:

 1. Poskytovanie našich služieb – spracúvanie objednávok a uzatváranie obchodných zmlúv na dodanie tovaru a služieb kde sú vyžadované osobné údaje nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
 2. Kontaktný formulár pre prvotný kontakt na internetovej stránke prevádzkovateľa.
 3. Prevádzkovanie profilov na sociálnych sieťach – (Facebook, Instagram, Youtube). Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre, lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné údaje následne nespracúvame na iný účel. Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv. Odporúčame Vám oboznámiť sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete. V určitých spracovateľských operáciách vystupujeme s prevádzkovateľmi sociálnych sietí ako spoloční prevádzkovatelia v zmysle čl. 26 bod 4 GDPR. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.
 4. Akcie, eventy, podujatia – organizovanie offline a online akcií, eventov a podujatí pre zákazníkov a potencionálnych zákazníkov.
 5. Newsletter – zasielanie newslettra novým a už existujúcim zákazníkom (prostredníctvom SMS, emailom), spočívajúcich predovšetkým v informovaní o novinkách, trendoch, či aktuálnych ponukách prevádzkovateľa
 6. Recenzie a spätná väzba – spracúvanie a uverejňovanie recenzií a spätných väzieb od zákazníkov za účelom budovania dobrého mena spoločnosti.
 7. Korešpondencia – zasielanie a prijímanie elektronickej a listovej dokumentácie.
 8. Reklamácie – v prípade potreby reklamovania tovaru.

Doba uchovávania

Je to časový rámec, počas ktorého prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutých osôb počas ich spracovávania. Doba uchovávania sa odvíja od účelu, na ktorý sú údaje spracovávané, a je stanovená v súlade s právnymi povinnosťami, oprávnenými záujmami alebo súhlasom dotknutých osôb. Údaje sa uchovávajú iba po dobu nevyhnutnú pre dosiahnutie stanoveného účelu. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z. Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcom osobných údajov je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe osobitného predpisu. Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v spisovej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené osoby, ktoré sú zmluvne zaviazané zachovať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využiť na žiadny iný účel.

Práva dotknutých osôb podľa nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje, ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Ako dotknutá osoba máte v súvislosti s ochranou osobných údajov nasledovné práva:

Právo na prístup k svojim osobným údajom – podľa čl. 15 GDPR, máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z vašej strany požadované inak. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadate elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu kovacicova@kovaco.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu.                                                             

Právo na opravu osobných údajov – podľa čl.16 GDPR. Prevádzkovateľ prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícií. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné, alebo neaktuálne, prosíme Vás, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili a to elektronicky, na emailovú adresu kovacicova@kovaco.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo nás požiadať, aby sme Vaše osobné údaje prestali používať. Pokiaľ Vašej žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
 • spracúvanie je protizákonné a rozhodnete sa že namiesto žiadania o výmaz osobných údajov budete žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už Vaše osobné údaje na účely spracúvania nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

Právo na výmaz osobných údajov – podľa čl.17 GDPR, máte právo na to, aby spoločnosť KOVACO spol. s r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a prestali sa spracúvať, ak:

 • ak osobné údaje už nie sú potrebné v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané,
 • ak ste odvolali svoj súhlas alebo namietali voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú,
 • ak spracúvanie Vašich osobných údajov nie je v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov z iných dôvodov,
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet.

Právo namietať – podľa článku 21 GDPR, máte právo namietať voči spracovaniu Vašich osobných údajov najmä v prípade, ak si myslíte, že vaše individuálne práva a slobody prevyšujú naše oprávnené záujmy v spracovaní Vašich osobných údajov. Rovnako máte právo namietať voči spracovaniu Vašich údajov na účely priameho marketingu.

Právo na prenesenie osobných údajov – podľa článku 21 GDPR, máte právo nás požiadať o poskytnutie svojich osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte inej tretej strane podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov – Vám umožňuje zastaviť alebo odvolať svoj predchádzajúci súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa. Tento akt odvolania súhlasu je jednoduchý, dobrovoľný a môže byť vykonaný kedykoľvek, bez akýchkoľvek negatívnych následkov.

Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť, v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov.

Ako postupovať pri uplatňovaní Vašich práv

Vaša žiadosť na uplatnenie svojich práv môže byť ústna, písomná, elektronická, prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu).

S Vašou žiadosťou na uplatnenie svojich práv sa môžete na nás obrátiť elektronicky, na emailovú adresu kovacicova@kovaco.sk alebo poštou na korešpondenčnú adresu.

V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, DIČ: 2021685985, E-mail:  statny.dozor@pdp.gov.sk

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 31.08.2023 a nahrádzajú predchádzajúce Zásady spracovania osobných údajov.