Záručné a reklamačné podmienky

 1. Všeobecné podmienky pre poskytnutie záruky

  1. Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť
   staré mesto, IČO: 36 038 911, zapísanej v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III,
   Oddiel: Sro, Vložka č. 167483/B, poskytuje zákazníkom záruku za akosť výrobku. Záruka sa
   vzťahuje na poruchy/nedostatky zakúpeného výrobku, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. Pri
   kúpe výrobku starostlivo zvážte, aké vlastnosti a funkcie od výrobku požadujete. To, že
   výrobok nebude vyhovovať Vašim neskorším nárokom, nemôže byť dôvod na jeho reklamáciu. Pred
   prvým použitím zakúpeného výrobku si starostlivo prečítajte Užívateľskú príručku na obsluhu
   a údržbu, pokyny výrobcu KOVACO, spol. s r.o. a dôsledne sa nimi riaďte.
  2. Spoločnosť KOVACO, spol. s r.o., ako výrobca výrobku vyhlasuje, že výrobok je
   kompletný, bol riadne skontrolovaný a svojím vyhotovením zodpovedá všetkým zákonným
   požiadavkám stanoveným právnym poriadkom Slovenskej republiky, platným na území Slovenskej
   republiky v dobe predaja výrobku. Výrobok spĺňa všetky technické požiadavky, aby mohol byť
   podľa príslušných predpisov uvedený na trh/do prevádzky. Vyhlásenie o zhode bolo vystavené v
   súlade so zákonom.
  3. Ostatné podmienky neuvedené v Záručných a reklamačných podmienkach spoločnosti KOVACO,
   spol. s r.o., sa ďalej riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä príslušnými
   ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, príslušnou kúpnou zmluvou,
   platnými Všeobecnými obchodnými a dodacími podmienkami KOVACO, spol. s r.o.
  4. Dokument Záručné a reklamačné podmienky spoločnosti KOVACO, spol. s r.o., je verejne
   dostupný na internetových stránkach spoločnosti na https://www.kovacocompany.sk/dokumenty/.
  5. Výrobca je povinný vydať doklad o kúpe výrobku s uvedením dátumu predaja výrobku, o aký
   výrobok ide a za akú cenu bol výrobok poskytnutý, spolu s identifikačnými údajmi výrobcu,
   pokiaľ zvláštny právny predpis nestanoví inak.
 2. Záručná doba

  1. Záručná doba výrobku je podľa základných záručných podmienok dodávky strojárenských
   výrobkov (Zákon č.513/91 Zb.v znení neskorších predpisov, §620 Občianskeho zákonníka)
   stanovená nasledovne:

   • 24 (dvadsaťštyri) mesiacov od dátumu predaja na všetky nosné časti (rám, výložník,
    skelet, atď.) pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak,
   • 6 (šesť) mesiacov od dátumu predaja na tesnenia, hydraulické motory, hydraulické
    hadice, spojovací materiál, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak,
   • doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady, až do doby, kým zákazník po skončení
    opravy bol povinný si zariadenie prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Výrobca
    je povinný zákazníkovi vydať potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o
    vykonaní opravy a o dĺžke jej trvania,
   • ak dôjde k výmene súčiastky, resp. montážneho celku, vzťahuje sa na ne záruka po
    zvyšok pôvodnej záručnej doby, ako keby tieto diely boli originálnymi dielmi.
 3. Právo na uplatnenie reklamácie

  1. Ak sa vyskytne u zakúpeného výrobku vada, zákazník má právo vzniknutú vadu reklamovať pre
   rozpor s uzatvorenou zmluvou. Pre správne posúdenie reklamácie je potrebné zabezpečiť, aby
   reklamovaný výrobok bol čistý a kompletný.
  2. Pre zákazníkov spoločnosti KOVACO, spol. s r.o., platia dojednania a ustanovenia uvedené vo
   Všeobecných obchodných a dodacích podmienkach spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. a v Záručných
   a reklamačných podmienkach. Zákazník je povinný pri používaní výrobku rovnako dodržiavať
   okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre správnu montáž výrobku a jeho
   manipuláciu, podmienky uvedené v montážnom návode, alebo v Užívateľskej príručke na obsluhu
   a údržbu a užívať zakúpený výrobok v súlade s jeho určením.
 4. Miesto uplatnenia reklamácie

  1. Zákazník uplatňuje reklamáciu písomne na reklamačnom oddelení na adrese KOVACO, spol.
   s r.o., Veľká Lehota 210, 966 41 Veľká Lehota, alebo elektronicky na emailovej adrese
   kovaco@kovaco.sk.
  2. Reklamácia sa podáva vyplnením reklamačného formulára, ktorý je dostupný na
   internetovej stránke spoločnosti https://www.kovacocompany.sk/wp-content/uploads/2023/10/Reklamacny-formular.docx.
  3. K reklamačnému formuláru je potrebné doložiť doklad o zakúpení výrobku, t.j. faktúru,
   alebo pokladničný blok, fotografiu výrobného štítku s výrobným číslom výrobku,
   fotodokumentáciu vady výrobku, záznamy o údržbe a servise výrobku a záručný list.
  4. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) je potrebný doklad o zakúpení
   výrobku, t.j. faktúra, alebo pokladničný blok. Predloženie dokladu o zakúpení na účely
   reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. V
   takom prípade sa reklamácia prijme, pričom sa na výrobok poskytne záruka podľa platného
   Obchodného zákonníka ak výrobok zakúpila právnická osoba, alebo záruka podľa platného
   Občianskeho zákonníka ak výrobok zakúpila fyzická osoba. Pritom sa neberie do úvahy
   predĺžená záručná doba, ktorá mohla byť vyznačená v stratenom záručnom liste.
  5. Záručný servis neposkytuje žiadnu náhradu nákladov spojenú s prepravou výrobku.
  6. V prípade neoprávnenej požiadavky na záručný servis budú náklady s tým spojené účtované
   zákazníkovi.
  7. Na posúdenie oprávnenosti reklamácie je smerodajný posudok Oddelenia technickej kontroly
   výrobcu.
 5. Zodpovednosť výrobcu

  1. Pri predaji výrobku výrobca zodpovedá za to, že výrobok je v súlade s kúpnou zmluvou,
   t.j. že predávaná vec – výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, výrobcom
   popisované a na základe vykonávanej reklamy očakávané, že zodpovedá požiadavkám, právnym
   predpisom a účelu, ktorý výrobca pri použití veci uvádza, alebo pre ktorý sa vec obvykle
   používa.
  2. Ak výrobok pri prevzatí zákazníkom má vady, je v rozpore s kúpnou zmluvou.
  3. Výrobca zodpovedá zákazníkovi za vady, ktoré sa prejavujú ako rozpor s kúpnou zmluvou po
   prevzatí výrobku a v záručnej dobe.
  4. Výrobca nezodpovedá za rozpor s kúpnou zmluvou, ak:
   • zákazník vadu výrobku spôsobil sám,
   • reklamácia zákazníka odporuje povahe výrobku, hlavne uplynutiu záručnej doby
    výrobku,
   • zákazník nedodržal podmienky skladovania, odbornej montáže, odbornej manipulácie s
    výrobkom.
  5. Výrobca nezodpovedá za vady:
   • pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku,
   • ktoré vznikli po uplynutí záručnej doby na výrobok.
  6. O prijatí reklamácie bude zákazník upovedomený potvrdením reklamačného formulára s uvedením
   dátumu, kedy sa reklamácia uplatnila. V reklamačnom formulári bude tiež uvedé, aký výrobok
   je reklamovaný a aká vada je reklamovaná.
  7. Ak zákazník reklamuje vady výrobku, reklamačný technik je povinný reklamáciu riadne preveriť
   a rozhodnúť o jej vybavení v zákonných lehotách. Za týmto účelom je oprávnený vyžiadať si
   ďalšie potrebné doklady (záznamy o údržbe a servise, prípadne ďalšie dokumenty o termíne
   montáže, spôsobe montáže, atď.).
  8. Všeobecná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V závislosti od zložitosti posúdenia
   reklamácie sa čas potrebný na vybavenie reklamácie môže skrátiť, ale aj predĺžiť. O tejto
   skutočnosti bude zákazník bezodkladne informovaný. Pre včasné vybavenie reklamácie je
   dôležitá súčinnosť zákazníka a predloženie potrebných dokladov o kúpe, skladovaní, montáži a
   údržbe výrobku.
  9. Ak nie je zákazník spokojný s vybavením reklamácie, zašle námietku voči rozhodnutiu
   reklamačného oddelenia priamo vedeniu spoločnosti na vyššie uvedenú adresu. Vedenie
   spoločnosti celú záležitosť posudzuje na základe informácii zákazníka aj reklamačného
   oddelenia.
  10. V prípade nespokojnosti s riešením reklamácie zákazník má právo uplatniť si svoje
   nároky na príslušnom súde SR.
 6. Zánik záruky

  1. Akékoľvek nároky na záruku a zodpovednosť v prípade zranenia osôb a materiálnych škôd budú
   zamietnuté, ak budú spôsobené v záručnej dobe jedným, alebo viacerými z nasledujúcich
   dôvodov:

   • použitie výrobku odporujúce účelu použitia výrobku,
   • nesprávne neodborné používanie výrobku,
   • nesprávna montáž, nesprávne uvedenie do prevádzky, nesprávna obsluha, nesprávna
    údržba, alebo nesprávna oprava výrobku,
   • nedodržiavaním bezpečnostných pokynov a pokynov na používanie uvedených v
    Užívateľskej príručke na obsluhu a údržbu,
   • vykonaním nepovolených konštrukčných úprav na výrobku,
   • nedostatočnou kontrolou častí výrobku, ktoré podliehajú opotrebovaniu,
   • nesprávne vykonanou údržbou a servisom počas záručnej doby,
   • katastrof v dôsledku cudzích predmetov a vyššej moci.
  2. Záruka sa tak isto nevzťahuje:
   • na poruchy spôsobené prirodzeným opotrebovaním veci s ohľadom na podmienky v akých
    výrobok pracuje (ložiská, reťaz, tesnenia, atď.),
   • na poruchy spôsobené mechanickým poškodením výrobku, vrátane náhodného poškodenia,
    najmä na poškodenie plastových častí, nechránených funkčných častí hydraulických
    valcov – piestnic, hydraulických komponentov, vrátane hydraulických hadíc a
    oceľových krytov,
   • na komponenty, ktoré boli poškodené elektricky neodborným zásahom, prepätím v sieti,
    prípadne pôsobením elektrostatického výboja,
   • na poruchy spôsobené použitím iných komponentov, než odporúčaných výrobcom KOVACO,
    spol. s r.o.,
   • na poruchy spôsobené opravami, či modifikáciami výrobku, osobami inými, než osobami
    autorizovanými výrobcom KOVACO, spol. s r.o.,
   • na poruchy výrobku spôsobené pri preprave, manipulácii a skladovaní mimo skladových
    priestorov výrobcu,
   • na poruchy výrobku zavinené pracovným prostredím nevhodným na prevádzku výrobku
    (chemické látky, výpary, rozpúšťadla, nízke teploty, vysoká vlhkosť, nedostatočná
    izolácia apod.),
   • na poruchy výrobku zavinené prevádzkou v nevhodných technických podmienkach
    (prekročenie parametrov maximálnych dovolených teplôt, tlakov, nedostatočná funkcia
    ochranných prvkov a pod.),
   • na bežnú údržbu a servis.
 7. Záverečné ustanovenia

  1. Pokiaľ sa preukáže, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Záručných a reklamačných
   podmienok, alebo ich častí je, alebo sa stane neplatným, neúčinným, alebo inak
   právne nevymáhateľným, potom táto neplatnosť, neúčinnosť, či nevymáhateľnosť nebude
   mať vplyv na platnosť, účinnosť, či vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto
   Záručných a reklamačných podmienok, alebo ich častí. Neplatné, neúčinné, alebo
   nevymáhateľné ustanovenie je potrebné nahradiť takým platným, účinným, alebo
   vymáhateľným ustanovením, ktoré sa najviac blíži účelu týchto Záručných a
   reklamačných podmienok.
  2. Pre uplatnenie práv zo záruky podľa týchto Záručných a reklamačných podmienok, ako
   aj pre prípadné akékoľvek ďalšie právne úkony, právne skutočnosti a/alebo spory
   vychádzajúce a/alebo súvisiace z týchto Záručných a reklamačných podmienok a/alebo
   uplatnenia akýchkoľvek práv zo zodpovednosti za vady výrobku, sa použije právny
   poriadok Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru OSN zo dňa 11.apríla 1980 o
   zmluvách o medzinárodnej kúpe výrobku (CISG) sa vylučuje.