Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

 1. Úvodné ustanovenia

  1. Predmetom týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. (ďalej aj „VOaDP“) je úprava vzťahov medzi výrobcom – spoločnosťou KOVACO, spol. s r.o., so sídlom Mostová 2, 811 02 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 36 038 911, zapísanou v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka č. 167483/B (ďalej len „výrobca“) a fyzickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom, alebo právnickou osobou ako zákazníkom (ďalej len „zákazník“) pri predaji výrobku alebo vytvorení diela výrobcom (ďalej len „dodávky“ alebo „výrobok“).
  2. VOaDP tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy (ďalej len ako „Zmluva“), záväznej objednávky alebo cenovej ponuky a sú ich neoddeliteľnou súčasťou. Potvrdenie záväznej objednávky zákazníkom znamená súhlas zákazníka s týmito VOaDP bez akýchkoľvek výhrad. Žiadne iné osobitné podmienky nemajú prednosť pred VOaDP, pokiaľ nie sú písomne akceptované výrobcom.
  3. Zmluvné podmienky dodávky služieb zo strany výrobcu sú vždy upravené osobitnou zmluvou. V prípade, ak osobitná zmluva rieši niektorú otázku odlišne ako VOaDP, rozhodujúce sú ustanovenia zmluvy.
  4. Akákoľvek odchýlka od týchto VOaDP je platná len v prípade, ak je písomne odsúhlasená zo strany výrobcu. Akékoľvek zmeny týchto VOaDP môžu byť dohodnuté len písomne. Aplikácia VOaDP zákazníka je vylúčená.
  5. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky zákazníka sa neprihliada. To neplatí v prípade, ak ich výrobca špecificky písomne akceptoval. Akákoľvek požiadavka alebo podmienka zákazníka, ktorá je v rozpore s týmito VOaDP je neplatná.
  6. Strany sú viazané nasledovným poradím prednosti:
   1. ustanovenia obsiahnuté v texte Zmluvy,
   2. VOaDP ,
   3. Incoterms® 2010 (pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak),
   4. Smernica Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
   5. právne predpisy Slovenskej republiky, najmä slovenský Obchodný zákonník.
 2. Návrh na uzavretie zmluvy

  1. Výrobca predkladá zákazníkovi návrh na uzavretie zmluvy v cenovej ponuke, ktorá obvykle špecifikuje druh a množstvo ponúkaného výrobku, ako aj predpokladaný termín dodania výrobku. Cenová ponuka má písomnú formu a je platná po dobu definovanú v tejto cenovej ponuke, spravidla nie dlhšiu ako 7 kalendárnych dní odo dňa jej predloženia.
  2. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká, ak nebol zákazníkom prijatý v stanovenej lehote.
  3. Zákazník nie je bez súhlasu výrobcu oprávnený poskytnúť návrh na uzavretie zmluvy, alebo jeho časti tretej strane.
  4. Výrobca vytvára záväznú objednávku na základe akceptovanej cenovej ponuky zákazníkom.
  5. Cenové informácie poskytnuté ústne, telefonicky, ako aj informácie získané prostredníctvom internetu vzťahujúce sa k cenám výrobku, majú iba indikatívny charakter a tieto informácie nie sú považované za návrh na uzavretie zmluvy.
  6. Cenové ponuky výrobcu uskutočnené pred potvrdením záväznej objednávky sú nezáväzné a výrobca nie je povinný za týchto podmienok uzatvoriť so zákazníkom zmluvu.
  7. Výrobca nie je povinný potvrdiť záväznú objednávku.
 3. Uzavretie zmluvy

  1. Zmluvou sa rozumie dohoda o dodávke výrobku uzavretá medzi zákazníkom a výrobcom v zmysle ustanovení týchto VOaDP.
  2. Zmluva v zmysle týchto VOaDP je uzavretá v okamihu, keď zákazník v určenej lehote doručí výrobcovi podpísanú/potvrdenú záväznú objednávku, ktorá je v plnom súlade s predchádzajúcou cenovou ponukou výrobcu. Záväzná objednávka sa považuje za riadne vyplnenú, ak obsahuje nasledujúce údaje: číslo cenovej ponuky, identifikáciu zmluvy alebo inú identifikáciu, ak bola výrobcom vystavená, presnú identifikáciu druhu a množstva objednávaného výrobku, kúpnu cenu všetkých položiek a cenu za dodanie výrobku, ak prepravu výrobku zabezpečuje výrobca a to na základe cenovej ponuky alebo platnej písomnej dohody, obchodné meno zákazníka, adresu sídla/ miesta podnikania zákazníka, IČO, DIČ a IČ DPH, ak ním zákazník disponuje, emailový a telefonický kontakt zákazníka, meno a priezvisko kontaktnej osoby za zákazníka, adresu a miesto dodania výrobku.
  3. V prípade, ak zákazník doručí výrobcovi záväznú objednávku bez predchádzajúcej konkrétnej cenovej ponuky výrobcu, alebo sa s predchádzajúcou konkrétnou cenovou ponukou nezhoduje, zmluva sa považuje za uzavretú v okamihu, keď výrobca potvrdí zákazníkovi akceptovanie záväznej objednávky.
  4. Termíny a podmienky dodania uvedené v potvrdení záväznej objednávky považuje výrobca zákazníkom za akceptované.
  5. Všetky oznámenia a upresnenia strán pri dojednávaní zmluvy, alebo jej realizácii si vyžadujú vždy aj písomnú formu, pričom postačuje komunikácia elektronickou formou, ak je správne adresovaná. Uvedené platí aj pre doručovanie faktúr zákazníkovi, ako aj pre doručenie prípadných reklamácií výrobku výrobcovi. Zodpovednosť za oznámenie správnej adresy a prípadných zmien v adrese nesie zákazník.
  6. Zmluvu je možné uzatvoriť aj elektronickými prostriedkami s použitím zaručeného elektronického podpisu, ak ním zákazník disponuje.
  7. Chybne objednaný výrobok je nevratný. Dodatočné zmeny v uzavretej zmluve sú možné len po predchádzajúcom súhlase výrobcu. Výrobca môže súhlasiť s vrátením chybne objednaného výrobku. V takom prípade je výrobca oprávnený požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z kúpnej ceny, pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný výrobok a 70% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia výrobku, neštandardné prevedenia alebo výbehové typy.
  8. V prípade, že zákazník upustí od záväznej objednávky ešte pred dodaním výrobku, je povinný výrobcovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 25% z kúpnej ceny za objednaný výrobok pokiaľ sa jedná o štandardne dodávaný výrobok a 70% z kúpnej ceny pokiaľ sa jedná o špeciálne vyhotovenia výrobku, neštandardné prevedenia alebo výbehové typy, od objednávky ktorých upustil, a to najneskôr do dňa, kedy mal byť výrobok dodaný podľa záväznej objednávky.
 4. Cena a platobné podmienky

  1. Výrobca je platcom DPH. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
  2. Cena je stanovená v súlade s Incoterms® 2010 (EXW Veľká Lehota, pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak), na základe dohody strán. Z platby ceny výrobku nesmie byť zrazená žiadna suma.
  3. Všetky ceny výrobkov a akékoľvek iné náklady sú uvedené v mene euro bez DPH. Ceny výrobku nezahŕňajú náklady spojené s jeho prepravou a balením a akékoľvek iné služby, na ktoré sa vzťahujú dodacie podmienky výrobcu (ďalej len „dodacie podmienky“) podľa článku 5.
  4. V prípade odôvodnených a preukázateľných zmien cien energií, surovín, výkonov alebo legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na cenu výrobku, má výrobca právo jednostranne upraviť cenu výrobku písomným oznámením druhej strane.
  5. V prípade ak prepravu výrobku zabezpečuje výrobca, výška nákladov spojených s prepravou výrobku sa riadi dodacími podmienkami v článku 5, alebo je dohodnutá medzi zákazníkom a výrobcom. V prípade akéhokoľvek zvýšenia alebo zníženia aktuálnych cien prepravy na trhu o viac ako päť percent (5%), je výrobca oprávnený jednostranne vykonať rovnakú zmenu cien prepravy, písomným oznámením doručeným zákazníkovi.
  6. Zákazník bez zbytočného odkladu uhradí výrobcovi aj iné obvyklé náklady a poplatky, ktoré mu výrobca oznámi, najmä cenu balenia výrobku, manipulačné poplatky, vrátane administratívnych poplatkov, ak bolo potrebné ich vynaloženie. Kúpnou cenou sa ďalej rozumie cena za výrobok vrátane nákladov podľa tohto bodu.
  7. Kúpna cena je splatná v lehote a mene uvedenej na faktúre výrobcu.
  8. Výrobca zašle faktúru na poštovú, alebo e-mail adresu uvedenú zákazníkom. Nedoručenie faktúry zákazníkovi z dôvodov neoznámenia zmeny adresy, zmeny e-mailovej adresy, alebo z iného dôvodu, ktorý nie je na strane výrobcu, nemá vplyv na splatnosť faktúry a v takomto prípade sa faktúra považuje za doručenú na tretí pracovný deň odo dňa jej odoslania.
  9. Výrobca je oprávnený pred splnením povinnosti dodať výrobok prostredníctvom zálohovej faktúry vyzvať zákazníka na zaplatenie preddavku na úhradu kúpnej ceny, nákladov na prepravu, v prípade ak prepravu zabezpečuje výrobca a iných súvisiacich platieb, a to až do ich plnej výšky. Do riadnej úhrady výrobca nie je povinný výrobok dodať a nie je v omeškaní so splnením tejto povinnosti.
  10. Výrobca si vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zálohu na kúpnu cenu a to až do výšky 100% dohodnutej ceny.
  11. V prípade, že bude dohodnuté čiastočné zaplatenie vopred, bude vystavená zálohová faktúra, splatná do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia, ak nie je dohodnuté inak. Takáto zálohová platba vopred nie je považovaná za závdavok.
  12. Zákazník uskutočňuje platby faktúr v EUR na bankový účet výrobcu, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre. Všetky poplatky a ďalšie náklady spojené s uskutočnením platby znáša zákazník.
  13. Zákazník nie je oprávnený platbu znížiť, alebo viazať na splnenie podmienok, ktoré nie sú výslovne dohodnuté v zmluve.
  14. Za dátum uskutočnenia platby zákazníkom sa považuje dátum pripísania dohodnutej sumy na bankový účet výrobcu. Ak vo vzťahu k banke, ktorá je pre deň realizácie úhrady rozhodujúca, pripadne posledný deň splatnosti faktúry na sobotu, deň pracovného pokoja alebo voľný bankový deň, je posledným dňom splatnosti faktúry najbližší nasledujúci pracovný (bankový) deň po víkende, po dni pracovného pokoja alebo po voľnom bankovom dni danej banky.
  15. Zákazník nadobúda vlastnícke právo k dodanému výrobku až úplným zaplatením kúpnej ceny. Jednostranný zápočet, alebo postúpenie pohľadávok zákazníka voči výrobcovi je platné iba po predchádzajúcom písomnom súhlase výrobcu.
  16. V prípade nezaplatenia ceny výrobku zákazníkom v dohodnutej lehote splatnosti, výrobca je oprávnený vyúčtovať zákazníkovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý začatý deň omeškania.
  17. Výrobca má právo na zaplatenie zmluvnej pokuty (popri náhrade škody v plnej výške) zákazníkom vo výške dvadsať percent (20%) z ceny celkového objemu výrobku podľa Zmluvy za každé jednotlivé porušenie Zmluvy zákazníkom so splatnosťou v deň nasledujúci po dni doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty zákazníkovi.
  18. V prípade, ak zákazník neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy (napríklad neuhradí včas zálohovú alebo inú faktúru), výrobca je oprávnený:
   • ostatné dodávky pozastaviť,
   • odsunúť výkon svojich povinností po dobu, kým zákazník splní svoje záväzky,
   • odstúpiť od zmluvy a uplatňovať náhradu škody.
 5. Dodacie podmienky

  1. Dodacie podmienky sú stanovené v súlade s Incoterms® 2010 (EXW Veľká Lehota, pokiaľ v Zmluve nie je stanovené inak), na základe dohody strán.
  2. Zákazník je povinný pred uzavretím Zmluvy s výrobcom uviesť platné identifikačné číslo pre DPH (ak ho má pridelené), pod akým bude výrobok kupovať (IČ DPH) pri dodaní výrobku na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), ako aj pri intrakomunitárnom dodaní výrobku do členských štátov Európskej Únie (ďalej len „EÚ“). Zákazník je povinný ihneď písomne oznámiť výrobcovi každú zmenu, alebo zrušenie IČ DPH zákazníka. Ak prepravu výrobku zabezpečí, alebo vykoná výrobca, zákazník je povinný potvrdiť prevzatie dodávky výrobku priamo na prepravnom doklade, preukazujúcom prepravu výrobku do iného členského štátu EÚ (okrem SR). Ak prepravu zabezpečí, alebo vykoná zákazník, je povinný poskytnúť výrobcovi bezodkladne po dodaní výrobku dokumentáciu vzťahujúcu sa na prepravu výrobku (ak prepravu zabezpečuje – prepravný doklad obsahujúci miesto určenia dodania výrobku s menom a podpisom dopravcu; ak prepravu vykoná – potvrdenie zákazníka, že výrobok prepravil a prevzal ho v inom členskom štáte EÚ so zákonom požadovanými náležitosťami: názov a adresa zákazníka, množstvo a druh výrobku, adresu miesta a dátum skončenia prepravy, meno a priezvisko vodiča motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis, a evidenčné číslo motorového vozidla; pri vývoze výrobku mimo EÚ – JCD o vývoze výrobku kamiónom potvrdenú príslušnou colnicou). Po skončení kalendárneho mesiaca výrobca vystaví potvrdenie o prijatí výrobku, ktorého súčasťou bude zoznam všetkých dodávok výrobku za kalendárny mesiac, počas ktorého došlo k dodaniu výrobku zákazníkovi, pokiaľ sa strany nedohodnú inak (napr. elektronický prenos dát). Tento doklad musí zákazník potvrdiť do piatich (5) dní od jeho doručenia a obratom zaslať výrobcovi. Ak zákazník poruší svoje povinnosti stanovené v odseku 5.2., je povinný uhradiť dodatočnú DPH a sankcie vyrubené výrobcovi zo strany príslušných daňových orgánov najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa doručenia vyúčtovania výrobcu zákazníkovi.
  3. V prípade dodávok výrobku zákazníkovi, ktorý je platiteľom DPH v inom členskom štáte EÚ, ak sa jedná o dodaciu podmienku podľa Incoterms® 2010 s dohodnutým miestom dodania na území SR, bude výrobca fakturovať dodávku výrobku so slovenskou DPH v prípade, ak v momente vystavenia faktúry výrobca nebude mať k dispozícii od zákazníka prehlásenie o preprave, alebo prepravný doklad preukazujúci prepravu výrobku do iného členského štátu EÚ.
  4. Ak zákazník odovzdá výrobcovi doklady potvrdzujúce prepravu výrobku do iného členského štátu EÚ a napriek tomu neprepraví výrobok do iného členského štátu EÚ, ale na území SR zrealizuje prepracovanie, úpravu výrobku, alebo výrobok inak zhodnotí a následne správca dane z titulu nepreukázania dodania do iného členského štátu EÚ dorubí výrobcovi dodatočnú DPH a zároveň mu vyrubí sankciu, zaväzuje sa zákazník dodatočnú DPH ako aj vyrubenú sankciu titulom náhrady škody uhradiť výrobcovi v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zákazníkovi.
  5. Ak vývoz výrobku do tretej krajiny (mimo krajín EÚ) zabezpečuje zákazník, je povinný zrealizovať ho najneskôr do konca šiesteho (6.) kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola vystavená faktúra. Ak výrobok nebude vyvezený v stanovenej lehote, výrobca k cene dodatočne uplatní príslušnú DPH podľa zákonov platných v SR. Zákazník sa zaväzuje uhradiť výrobcovi dodatočnú daň, ako aj prípadnú sankciu vyrubenú správcom dane z titulu oneskoreného odvodu DPH ako náhradu škody, v plnej výške do desiatich (10) dní od doručenia jej vyúčtovania zákazníkovi.
  6. Ak budú dodávky výrobku zákazníkovi realizované kombinovane (priamo ako aj cez sklad), bude zo strany výrobcu pri priamych dodávkach výrobku použité IČ DPH pridelené v SR a pri dodávkach cez sklad umiestnený v členskom štáte EÚ, v ktorom je výrobca registrovaný za platiteľa DPH, bude použité IČ DPH štátu, v ktorom sa sklad nachádza.
  7. Výrobca nie je povinný dodať výrobok zákazníkovi, pokiaľ zákazník na základe požiadavky výrobcu neposkytne výrobcovi jednu, alebo viacero nasledovných záruk: neodvolateľnú bankovú záruku; neodvolateľný dokumentárny akreditív; vlastnú zmenku; platbu vopred; firemnú záruku alebo inú formu zábezpeky schválenú písomne výrobcom alebo podľa dohody v Zmluve.
  8. Výrobca nie je povinný dodať výrobok zákazníkovi a má právo zastaviť výrobu objednaného výrobku, alebo odstúpiť od Zmluvy, ak je zákazník v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok výrobcu (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči zákazníkovi z akejkoľvek zmluvy. Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie výrobcu.
  9. Ak je zákazník v omeškaní s platením ceny výrobku, je výrobca oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky a zároveň si výrobca vyhradzuje právo opäť získať držbu výrobku alebo výrobok re-exportovať. Zákazník je povinný poskytnúť výrobcovi všetku súčinnosť požadovanú výrobcom na znovunadobudnutie držby výrobku alebo na re-export výrobku. Náklady znovunadobudnutia držby výrobku alebo re-exportu výrobku pôjdu na účet zákazníka.
  10. V prípade reklamácie nie je zákazník oprávnený zadržať výrobcovi žiadne platby alebo výrobok, ktorý má byť vrátený výrobcovi, alebo jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči výrobcovi. Nárok(y) zákazníka sa bude(ú) riešiť osobitne tak, že to neovplyvní povinnosť zákazníka uhradiť výrobcovi kúpnu cenu za výrobok v alebo pred dohodnutým dňom splatnosti.
  11. Čiastkové dodávky výrobku sú prípustné.
  12. Dodacie lehoty sú záväzné len ak boli výrobcom v jednotlivých prípadoch výslovne potvrdené v zmluve alebo potvrdení objednávky, nie však skôr, ako výrobca obdržal všetky informácie a dokumenty od zákazníka na riadne plnenie zmluvy.
  13. Ak nie je písomne dohodnuté inak, miestom dodania výrobku je sídlo výrobcu. Výrobca umožní zákazníkovi prevzatie dodávky v mieste sídla výrobcu v dohodnutom termíne. Za moment dodania sa považuje prevzatie výrobku zákazníkom.
  14. Ak sa zákazník zaviaže zabezpečiť prepravu výrobku, zákazník je povinný výrobok prevziať od výrobcu najneskôr do piatich (5) dní odo dňa obdržania avíza od výrobcu.
  15. Ak zákazník poruší predchádzajúci odsek 5.14., výrobca je oprávnený:
   • odoslať výrobok na náklady a riziko zákazníka alebo
   • uskladniť výrobok na náklady a riziko zákazníka v sklade výrobcu, alebo v sklade ktorejkoľvek tretej osoby. V prípade uskladnenia výrobku v sklade výrobcu, je výrobca oprávnený zákazníkovi vyúčtovať skladovacie náklady vo výške 0,1% EUR z kúpnej ceny za každý deň skladovania. V prípade skladovania výrobku v sklade tretej osoby je výrobca oprávnený zákazníkovi vyúčtovať skladovacie náklady účtované takouto treťou osobou.
  16. Zákazník je povinný pred prevzatím výrobku vykonať prehliadku dodávky výrobku a v prípade zistenia rozporu medzi údajmi uvedenými v dodacom liste, faktúre alebo v prípade zistenia poškodenia výrobku alebo jeho obalu, ktoré mohli byť spôsobené prepravcom, bezodkladne o tom výrobcu telefonicky informovať.
  17. Zákazník je povinný najneskôr do troch pracovných dní od dodania výrobku písomne informovať výrobcu o prípadných zjavných vadách výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu nebudú výrobcom uznané.
  18. Bod 5.17 sa neuplatňuje v prípade osobného odberu výrobku zákazníkom v mieste dodania.
 6. Prepravné pomôcky a prepravné dispozície

  1. Nepremokavá plachtovina, zarážky, drevené palety a akýkoľvek iný baliaci materiál výrobku sú nenávratnými prepravnými pomôckami a náklady na ich likvidáciu a uskladnenie idú na účet zákazníka.
 7. Záruka a zodpovednosť za vady výrobku

  1. Výrobca vyrába výrobok podľa dohodnutých (medzinárodných, domácich alebo iných) technických špecifikácií pre rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné dohodnuté charakteristiky. Na to, aby technické špecifikácie a/alebo akékoľvek iné dodatočné požiadavky zákazníka boli zmluvne záväzné, musia byť jasne stanovené v Zmluve. Iba také technické špecifikácie sú zmluvne záväzné pre výrobcu vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam výrobku, pričom zároveň platí, že žiadne iné záruky alebo povinnosti výrobcu vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam výrobku nevznikajú.
  2. Výrobca poskytuje záruku, že dodaný výrobok bude minimálne po dobu 24 mesiacov odo dňa dodania spôsobilý na použitie na dohodnutý, inak na obvyklý účel, alebo že si zachová dohodnuté, inak obvyklé vlastnosti, ak nie je v technickom liste, alebo Užívateľskej príručke na obsluhu a údržbu uvedené inak.
  3. Zákazník je povinný prezrieť výrobok, alebo zabezpečiť jeho prehliadku podľa okolností, čo najskôr po dodaní výrobku. Zákazník musí výrobcovi telefonicky oznámiť poškodenie výrobku a to ihneď po prevzatí výrobku. Zákazník musí výrobcu písomnou formou informovať o prípadných zjavných vadách výrobku najneskôr do 3 pracovných dní po ich zistení.
  4. Zákazník je povinný počas primeranej doby, najmenej 30 dní od oznámenia vady, vadný výrobok na svoje náklady uschovať za účelom preskúmania vady výrobcom, resp. ním určenou treťou osobou. Odstránenie vád výrobku zákazníkom pred preskúmaním výrobku výrobcom je dôvod na neuznanie nároku z vád výrobku, resp. zamietnutie reklamácie výrobcom. Uvedené platí obdobne aj v prípade, ak je výrobok zaslaný na skúmanie tretej osobe zákazníkom pred preskúmaním výrobku výrobcom.
  5. Použitie výrobku musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa k použitiu výrobku.
  6. Výrobca nie je zodpovedný za vady na výrobku spôsobené:
   • nedodržaním doporučení pre zákazníka uvedených v Užívateľskej príručke na obsluhu a údržbu,
   • neštandardným, nekvalifikovaným, alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou, alebo testovaním výrobku,
   • dôvodmi súvisiacimi s montážou výrobku s iným neautorizovaným výrobkom,
   • pokusmi modifikovať, alebo opraviť výrobok bez predchádzajúcej písomnej autorizácie výrobcu,
   • dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním výrobku, alebo
   • z akejkoľvek príčiny odlišnej od štandardného používania výrobku.
  7. Záruka je platná len za predpokladu, že zákazník bez zbytočného odkladu oznámi písomne výrobcovi všetky vyskytujúce sa vady.
  8. Platnosť záruky sa končí okamžite v prípade, ak zákazník alebo tretia strana nedodrží požiadavky na správne skladovanie výrobku, uskutoční úpravy alebo opravy výrobku alebo ktorejkoľvek jeho časti bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany výrobcu.
  9. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne škody v prípade nedodržania inštrukcií pre skladovanie, montáž, prevádzku a uvedenie do prevádzky.
  10. V prípade škody spôsobenej niektorou zo zmluvných strán poškodená strana nebude uplatňovať náhradu ušlého zisku. V prípade oprávnenej reklamácie v záručnej dobe bude výrobok výrobcom podľa jeho voľby opravený alebo vymenený za nový. Oprava chybného dielu alebo výmena za nový bude vykonaná do 30 dní od oznámenia spôsobu vybavenia reklamácie zákazníkovi.
  11. V prípade neoprávnenej reklamácie má výrobca voči zákazníkovi nárok na náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s posúdením reklamovanej vady výrobku a to najmä nákladov na laboratórne skúšky výrobku, prepravu výrobku a personálne náklady.
  12. Žiadna reklamácia výrobku neoprávňuje zákazníka odmietnuť uskutočniť platbu, alebo odmietnuť prevziať ďalšie dodávky od výrobcu.
  13. Zodpovednosť výrobcu voči zákazníkovi je v prípade náhrady škody obmedzená výškou ceny, uhradenej zákazníkom výrobcovi podľa príslušnej Zmluvy.
  14. Bližšie informácie Záručných a reklamačných podmienkach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných a dodacích podmienok sú dostupné na webových stránkach výrobcu.
 8. Inštalácia a uvedenie do prevádzky

  1. Výrobca nezabezpečuje inštruktáž, montáž a iné činnosti spojené s použitím výrobku, pokiaľ sa tak zmluvné strany písomne nedohodnú.
  2. V prípade, ak je súčasťou dodania výrobku podľa ponuky výrobcu aj dodanie služieb spočívajúce v inštalácii výrobku, je zákazník povinný poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť, najmä zabezpečiť poverenú osobu pre písomne dohodnutý čas a miesto inštalácie. Záväzok dodania služby sa považuje za splnený dňom uvedenia inštalovaného výrobku do prevádzky.
  3. Zákazník je povinný k dohodnutému času inštalácie zabezpečiť:
   • miesto na inštaláciu a najmä zdroj napájania a prevádzkové prostredie požadované v Užívateľskej príručke na obsluhu a údržbu výrobcu k výrobku,
   • kompetentnú kontaktnú osobu spolupracujúcu pri inštalácii s technikmi výrobcu,
   • v prípade požiadavky pripojenia do počítačovej siete informatika,
   • neobmedzený prístup technikom prevádzkovateľa na miesto inštalácie.
 9. Vyššia moc

  1. Žiadna zo strán nenesie zodpovednosť za omeškanie, alebo za úplné či čiastočné neplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy v rozsahu, v ktorom bolo jej plneniu zabránené, došlo k omeškaniu plnenia alebo plneniu bolo prekážané v dôsledku udalosti výnimočnej povahy mimo rozumnej kontroly dotknutej strany, ktorá nemohla byť rozumne predvídaná, alebo ju nebolo možné odvrátiť, vrátane udalostí ako: živelné pohromy, vojny, vojnové operácie rozličného druhu, vzbury, občianske nepokoje, sabotáž, revolúcie, pirátske činy, explózie, požiare, záplavy, generálne štrajky, výluky, oficiálne intervencie legálnej alebo nelegálnej povahy, alebo iné okolnosti vyskytujúce sa nezávisle od vôle strany, mimo kontroly strany, ktorým nemohlo byť zabránené, alebo ktoré nemohli byť odvrátené alebo prekonané (každá taká udalosť ďalej iba “Udalosť Vyššej Moci”).
  2. Strana dotknutá úplnou alebo čiastočnou neschopnosťou plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy v dôsledku Udalosti Vyššej Moci je povinná písomne informovať druhú stranu o vzniku/ukončení takej Udalosti e-mailovým oznámením do desiatich (10) dní odo dňa vzniku/ukončenia, pričom také oznámenie musí byť potvrdené originálom oznámenia zaslaným do ďalších desiatich (10) dní. Dotknutá strana na požiadanie predloží potvrdenie takej Udalosti Vyššej Moci vystavené miestnou Obchodnou komorou, alebo preukáže jej existenciu iným hodnoverným spôsobom.
  3. V prípade, ak Udalosť Vyššej Moci trvá menej ako šesťdesiat (60) po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, strany si zachovajú svoje práva a povinnosti podľa Zmluvy a čas plnenia takých povinností, ako aj doba platnosti Zmluvy, sa predĺži o dobu trvania takej Udalosti Vyššej Moci.
  4. V prípade, ak Udalosť Vyššej Moci trvá šesťdesiat (60) alebo viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, bude každá zo strán oprávnená odstúpiť od Zmluvy s účinnosťou od okamihu doručenia takého oznámenia druhej strane a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd, s výnimkou škôd, ktoré nastali pred začiatkom takej Udalosti Vyššej Moci, alebo škôd, ktoré s takouto Udalosťou Vyššej Moci nesúvisia.
  5. Strana, ktorá nevykoná oznámenie druhej strane tak, ako je požadované v odseku 9.2., bude povinná nahradiť druhej strane všetky škody spôsobené porušením tejto povinnosti.
 10. Dôvernosť informácii, propagácia

  1. Výrobca považuje akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a akékoľvek informácie, alebo dokumenty poskytnuté zákazníkovi v súvislosti so Zmluvou za dôverné a zákazník sa zaväzuje ich neposkytovať alebo neumožniť k nim prístup v žiadnej forme žiadnej tretej osobe, okrem prípadov, kedy to vyžaduje zákon, rozhodnutie súdu (vrátane arbitráže), štátny orgán alebo poistná zmluva výrobcu. Zverejnenie vyššie uvedených informácii daňovým, právnym a iným poradcom, konzultantom, audítorom alebo poistiteľom výrobcu, ktorí sú viazaní profesijným alebo zmluvným záväzkom mlčanlivosti, sa nebude považovať za porušenie tohto ustanovenia.
  2. Výrobca nezodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov platných v štáte importu alebo tranzitu výrobku s výnimkou, ak je také dodržiavanie jasne stanovené v Zmluve.
  3. Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu výrobcu uvádzať výrobcu ako svojho obchodného partnera, alebo používať obchodné meno alebo logo výrobcu pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
  4. Zákazník berie na vedomie, že výrobca v rámci systému Manažérstva vzťahov so zákazníkom (CRM), s cieľom kontinuálneho zvyšovania kvality služieb poskytovaných zákazníkom a spokojnosti zákazníkov eviduje celý predajný proces (sales process) od prvého kontaktu so zákazníkom a to najmä prostredníctvom automatizovanej archivácie celej bilaterálnej e-mailovej komunikácie, v súlade s platnými právnymi predpismi.
 11. Ekonomické sankcie

  1. Zákazník prehlasuje a zaručuje, že pokiaľ ide o jeho povinnosti podľa Zmluvy a akejkoľvek inej dohody s výrobcom, v súčasnej dobe dodržiava a naďalej bude dodržiavať zákony, predpisy a vykonávacie nariadenia vydané a/alebo nariadené (i) SR alebo (ii) EÚ a jej orgánmi alebo (iii) Bezpečnostnou Radou Organizácie spojených národov alebo (iv) Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (The Office of Foreign Assets Control „OFAC“) Ministerstva financií USA (pozri: www.treasury.gov/resource- center/sanctions/Pages/default.aspx), ktoré zakazujú, okrem iných vecí, vstupovanie do transakcií s/ a poskytovanie služieb určitým cudzím krajinám, územiam, entitám a jednotlivcom. Zákazník prehlasuje a zaručuje, že ani zákazník, ani žiadna osoba, ktorá má prospech zo zákazníka, nie je (i) osobou uvedenou v zozname zvlášť označených občanov a blokovaných osôb (tzv. Specially Designated Nationals and Blocked Persons), publikovanom úradom OFAC, alebo v ktoromkoľvek inom podobnom zozname vydanom akýmkoľvek z vyššie uvedených regulačných orgánov („Osoba zahrnutá do zoznamu”) alebo (ii) ministerstvom/úradom, agentúrou alebo zástupcom, alebo nie je inak priamo alebo nepriamo kontrolovaný alebo konajúci v mene žiadnej Osoby zahrnutej do zoznamu alebo vlády krajiny podliehajúcej súhrnným ekonomickým sankciám nariadeným ktorýmkoľvek z vyššie uvedených regulačných orgánov (každá Osoba zahrnutá do zoznamu a každá iná entita a krajina opísaná v časti (ii) sa ďalej označuje ako “Blokovaná Osoba”).
  2. Zákazník ďalej prehlasuje a zaručuje, že žiadny výrobok alebo služba, ktorú prijíma od výrobcu, nezahŕňa, nevyžaduje súčinnosť, netýka sa, ani nesúvisí, vcelku alebo sčasti, so žiadnou Blokovanou Osobou alebo jej majetkom alebo jej produktmi.
  3. Zákazník týmto uznáva a súhlasí, že porušenie akejkoľvek podmienky tohto článku zákazníkom kedykoľvek počas doby platnosti Zmluvy sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.
  4. Zákazník týmto súhlasí, že odškodní, obháji a uchráni od ujmy výrobcu a jeho štatutárnych zástupcov, riaditeľov/vedúcich pracovníkov a zamestnancov pred a proti akýmkoľvek a všetkým nárokom, požiadavkám, náhradám škôd, výdavkom, pokutám a penále vzniknutým v súvislosti s akýmkoľvek údajným porušením tohto prehlásenia a záruky zákazníkom alebo jeho zástupcami. Výrobca môže odmietnuť, pozastaviť alebo odrieknuť akúkoľvek transakciu pre Blokovanú Osobu bez penále alebo platby za odmietnutý, pozastavený alebo odrieknutý výrobok alebo služby, a/alebo odstúpiť od Zmluvy alebo akejkoľvek inej dohody s zákazníkom, úplne alebo sčasti, alebo ich ukončiť, ak (i) zákazník alebo jeho zástupca porušil vyššie uvedené prehlásenie a záruku alebo (ii) výrobca je v dobrej viere presvedčený, že zákazník alebo jeho zástupca má v úmysle porušiť vyššie uvedené prehlásenie a záruku, a zákazník v odpovedi na výzvu výrobcu neposkytne bez zbytočného odkladu primerané a uspokojivé uistenie, že koná plne v súlade s týmto článkom. Zákazník uhradí všetky penále a škody vzniknuté ako dôsledok porušenia podmienok uvedených v tomto článku.
 12. Protikorupčné záväzky

  1. Zákazník vyhlasuje, že ani on ani žiadny z jeho majiteľov, riaditeľov, zamestnancov, ani žiadna iná osoba, konajúca v jeho mene, v súvislosti s úkonmi a transakciami zamýšľanými Zmluvou alebo v súvislosti s akýmikoľvek inými obchodnými transakciami zahŕňajúcimi výrobcu, neuskutočnila a neuskutoční, neponúkla a neponúkne, alebo nesľúbila a nesľúbi žiadnu platbu alebo inú hodnotnú vec, priamo alebo nepriamo, (i) žiadnemu vládnemu úradníkovi; (ii)žiadnej politickej strane, funkcionárovi politickej strany alebo kandidátovi na úrad; (iii) tretej strane s vedomím alebo s podozrením, že takáto platba alebo hodnotná vec bude v plnom rozsahu alebo sčasti poskytnutá, ponúknutá alebo prisľúbená komukoľvek z vyššie uvedených alebo (iv) akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, ak by takáto platba alebo prevod porušovali právo krajiny, v ktorej sú vykonané, alebo právo SR, EÚ alebo USA. Je úmyslom strán, aby žiadne platby alebo prevody peňazí alebo čohokoľvek hodnotného neboli vykonané s úmyslom alebo efektom verejnej alebo komerčnej korupcie, akceptácie alebo tichého súhlasu s vydieraním, úplatku alebo iných nelegálnych alebo nečestných nástrojov na získanie obchodu. Avšak, tento článok nezakazuje poskytovanie obchodných upomienkových darov nepatrnej hodnoty, či poskytnutie štandardného a obvyklého obchodného pohostenia za podmienky, že akýkoľvek takýto upomienkový dar alebo pohostenie sú legálne v štáte, v ktorom sú poskytnuté, sú ponúknuté z legitímneho obchodného dôvodu, odôvodnené danými okolnosťami, a nie sú poskytnuté so žiadnym nečestným alebo korupčným cieľom. Pre účely Zmluvy pojem “vládny úradník” znamená akéhokoľvek činiteľa alebo zamestnanca (i) akejkoľvek miestnej, štátnej, regionálnej alebo národnej vlády/správy alebo akéhokoľvek ministerstva/ štátneho alebo správneho orgánu, agentúry alebo ich zástupcu, (ii) spoločnosti úplne alebo čiastočne vlastnenej alebo kontrolovanej vládou, alebo štátnym či správnym orgánom, alebo (iii) verejnej medzinárodnej organizácie, alebo akúkoľvek inú osobu oficiálne konajúcu pre alebo v mene takejto vlády alebo ministerstva, štátneho alebo správneho orgánu, zástupcu, spoločnosti alebo verejnej medzinárodnej organizácie.
  2. Právo implementujúce Dohovor Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj o boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách (“Dohovor OECD”), vrátane protikorupčnej legislatívy SR a zákona USA o zahraničných korupčných praktikách (ďalej spolu “príslušná protikorupčná legislatíva“), zakazuje priame a nepriame podplácanie a pokus o podplácanie verejných činiteľov. Obe strany sú oboznámené s príslušnou protikorupčnou legislatívou, rozumejú jej a súhlasia s jej dodržiavaním a tiež s tým, že nepodniknú žiadne kroky, ktoré by mohli byť porušením alebo by mohli zapríčiniť porušenie príslušnej protikorupčnej legislatívy alebo porušenie práva iných krajín, ktoré zakazuje rovnaký typ správania.
 13. Odstúpenie od zmluvy

  1. Každá strana bude písomným oznámením oprávnená odstúpiť od Zmluvy, ak:
   • druhá strana opakovane porušila Zmluvu,
   • alebo druhá strana podstatným spôsobom porušila Zmluvu. Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä porušenie platobných podmienok, omeškanie zákazníka so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok výrobcu (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči zákazníkovi z akejkoľvek zmluvy, porušenie povinnosti zabezpečiť platbu kúpnej ceny výrobku alebo neodobratie stanovených množstiev výrobku v dohodnutých termínoch, ako aj neposkytnutie súčinnosti pri dodávke výrobku,
   • alebo z dôvodov uvedených v Zmluve.
  2. Odstúpením od Zmluvy táto zaniká v momente, keď je prejav vôle oprávnenej strany doručený druhej strane. Po tomto akte nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať, alebo meniť bez písomného súhlasu druhej strany.
  3. Zákazník je v prípade odstúpenia výrobcu od Zmluvy povinný na vlastné náklady dopraviť výrobok výrobcovi. V prípade nesplnenia tejto povinnosti zákazníkom, je výrobca oprávnený zabezpečiť vrátenie výrobku na náklady zákazníka.
  4. Zákazník je povinný výrobok vrátiť výrobcovi v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia výrobku, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V prípade vrátenia výrobku s vadami, poškodeniami alebo s opotrebovaním vylučujúcim ďalší predaj výrobku, je zákazník po vrátení výrobku povinný uhradiť sumu zodpovedajúcu kúpnej cene vráteného výrobku.
 14. Záverečné ustanovenia

  1. Akékoľvek predchádzajúce dohody alebo vyhlásenia akejkoľvek povahy uskutočnené medzi stranami, ktoré sa vzťahujú k týmto VOaDP sa nahrádzajú týmito VOaDP.
  2. Každá strana okamžite písomne oznámi druhej strane akékoľvek zmeny jej živnostenského oprávnenia alebo zmeny údajov v obchodnom registri, ktoré majú priamy vplyv na podmienky a plnenie Zmluvy, alebo akékoľvek oficiálne začatie likvidácie, konkurzného alebo iného obdobného konania.
  3. Dodatky k Zmluve budú v písomnej forme, podpísané riadne oprávnenými zástupcami oboch strán.
  4. Právne vzťahy vzniknuté zo Zmluvy, neupravené Zmluvou, ako aj mimozmluvné nároky vzniknuté v súvislosti so Zmluvou sa v celom rozsahu spravujú právom SR bez ohľadu na iné princípy jeho kolízneho práva. Strany sa dohodli, že súdy SR majú výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, sporov o platnosť, výklad a zrušenie Zmluvy a akýkoľvek spor, ktorý strany nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie:
   • Mestskému súdu Bratislava III, ako miestne príslušnému súdu výrobcu v SR, ak zákazník má bydlisko alebo sídlo mimo SR alebo
   • vecne a miestne príslušnému súdu SR, ak zákazník má bydlisko alebo sídlo v SR.
  5. V prípade, ak akékoľvek ustanovenie týchto VOaDP stratí platnosť, ostatné ustanovenia zostávajú nedotknuté.
  6. Projektová dokumentácia, technická špecifikácia, ako aj vzorky, katalógy a ostatné produkty výrobcu zostávajú duševným vlastníctvom výrobcu.
  7. Zákazník súhlasí s tým, že nebude exportovať výrobok dodaný výrobcom do miest zakázaných exportnými predpismi EU.
  8. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto záväzkového vzťahu sa riadia príslušnými ustanoveniami platného Obchodného zákonníka a platného Občianskeho zákonníka.
  9. Zákazník súhlasí, aby mu výrobca zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa výrobcu, výrobkov a služieb ním poskytovaných. Zákazník je oprávnený písomne oznámiť výrobcovi svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý výrobca bude rešpektovať.

Tieto Všeobecné obchodné a dodacie podmienky spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. nahrádzajú všetky predchádzajúce VOaDP a vstupujú do platnosti od 1.4.2023.